SUKATAN PELAJARAN


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SUKATAN PELAJARAN
KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH
GEOGRAFI

PENDAHULUAN

Pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan bermoral tinggi. Selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini, mata pelajaran Geografi diwacanakan agar berupaya rakyat negara Malaysia yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Sebagai sebuah negara yang sedang melangkah ke arah status negara maju, kita perlu mewujudkan masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi, memandang jauh ke hadapan, berinovatif, berkebolehan untuk mengurus alam dan sumber secara optimum serta bertanggungjawab. Bagi mencapai hasrat ini, murid perlu dibentuk supaya menjadi warganegara yang kreatif dan kritis, berpengetahuan serta berupaya menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi.

Geografi merupakan mata pelajaran teras di peringkat Sekolah Menengah Rendah dan sebagai mata pelajaran elektif di peringkat Sekolah Menengah Atas. Mata pelajaran Geografi bertujuan untuk melengkapkan murid dengan pemahaman dan kemahiran asas geografi serta nilai-nilai kemanusiaan. Mata Pelajaran ini menyediakan murid menghadapi cabaran hidup ke arah mewujudkan kesejahteraan diri dan masyarakat. Mata pelajaran Geografi merupakan kesinambungan mata pelajaran Kajian Tempatan di sekolah rendah. Kandungan mata pelajaran Geografi adalah releven dengan kehidupan manusia.

Kandungan mata pelajaran Geografi digubal berdasarkan pemahaman bahawa bumi dan alam sekitarnya adalah ruangan kediaman manusia. Kandungan ini merangkumi kajian tentang interaksi manusia dengan alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia. Kajian ruangan merangkum pemahaman murid tentang Kemahiran Geografi, Geografi Fizikal danGeografi Manusia. Aspek-aspek ini dikaji dalam pelbagai komuniti di peringkat tempatan, kebangsaan dan antarabangsa.

Mata pelajaran Geografi juga memupuk nilai-nilai hidup yang harmonis dan sejahtera serta memupuk nilai amanah, bersyukur, kesederhanaan, bertanggungjawab, tidak mementingkan diri sendiri dan mencintai alam sekitar. Pemahaman murid tentang alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia dapat menerapkan semangat patriotik serta mewujudkan sensitiviti murid terhadap fenomena alam secara setempat dan global. Usaha ini selaras dengan matlamat dan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

MATLAMAT

Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena geografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya dengan negara-negara lain supaya dapat melahirkan murid yang berilmu, bertanggungjawab, bersyukur dan mengenali serta mencintai negara Malaysia.

OBJEKTIF

Kurikulum Geografi Sekolah Menengah membolehkan murid:

1.       menghubungkan aspek kedudukan, arah, skala dan jarak dalam organisasi ruangan.
2.       mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampaikan data geografi berbentuk  kuantitatif dan kualitatif.
3.       memberi pendapat secara kreatif dan kritis, mengenal pasti dan mengkaji masalah semasa daripada aspek geografi serta membuat keputusan dengan bertanggungjawab.
4.       menjelaskan fenomena alam dan saling kaitannya dengan manusia berasaskan taburan dan pola-pola yang wujud di negara Malaysia dan negara-negara lain.
5.      mengenal pasti cara hidup dan budaya pelbagai komuniti di negara lain serta menghargai ciri-ciri persamaan dan kelainannya.
6.      memerihalkan keadaan saling memerlukan dalam sistem alam, kegiatan ekonomi, sosial dan politik antara satu negara dengan negara lain.
7.      menerangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam sekitar serta pentingnya menguruskan alam dan sumber dengan bertanggungjawab dan bijaksana.
8.       mengenali, menghargai dan berbangga terhadap ciri-ciri  geografi negara Malaysia yang istimewa dan unik.
9.       menggabungkan pelbagai fakta geografi dan dapat membuat kesimpulan yang rasional.
10.   mensyukuri dan mencintai alam, bersederhana dan bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan dan peka terhadap perasaan serta keperluan orang lain.

ORGANISASI KURIKULUM

Sukatan Pelajaran Geografi digubal berasaskan tiga komponen berikut:

1.     Pemahaman Geografi

              Bumi sebagai ruangan kediaman dan kegiatan manusia
              Kaitan dan interaksi manusia dengan alam sekitar menghasilkan pelbagai organisasi ruangan yang boleh dikaji         
         berasaskan proses, taburan dan pola. Penegasan diberi kepada beberapa konsep asas organisasi ruangan    
         seperti  kedudukan, arah, skala, jarak, lingkungan pengaruh, pergerakan dan perubahan.
             Proses interaksi antara manusia dengan alam sekitar melalui kegiatan ekonomi, sosial dan politik menimbulkan 
         isu-isu ruangan. Keperluan bekerjasama antara manusia diberi penekanan bagi menghadapi cabaran tersebut.
             Manusia sentiasa berusaha meneroka kawasan baru untuk kesejahteraan hidup.

2.     Perkembangan Kemahiran

       Pemahaman idea dan konsep utama tentang alam sekitar dilakukan melalui pelbagai aktiviti  termasuk  kerja    
       amali.        
       Proses  pengajaran  dan  pembelajaran  ( P&P )  yang   mementingkan   perkembangan   kemahiran   geografi   dan
       aplikasinya  seperti  kemahiran  mencerap,  merekod,  menyusun,  menganalisis,  mentafsir,  menilai,  meramal     
       dan  menyampaikan maklumat diberi penekanan.

       Kandungan mata pelajaran Geografi disusun mengikut  tema  dengan  memberi  perhatian  kepada  
       kesinambungan antara Geografi Fizikal dan Geografi Manusia serta saling kaitannya. Sebanyak lapan tema telah   
       dipilih  dan  setiap  tema menggambarkan proses interaksi di antara  manusia  dengan  alam  sekitarnya. Semua  
       tema  akan  dipelajari pada peringkat Sekolah Menengah Rendah (SMR) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

       Kajian dibuat berasaskan kawasan mengikut skala bermula dari kawasan setempat, negara, benua  dan  
       seterusnya dunia  untuk  menunjukkan  perkembangan  konsep  pola,  taburan  dan  proses.   Kajian  juga  
       menegaskan  ciri-ciri persamaan dan kelainan di antara negara Malaysia dengan kawasan yang dikaji.

       Pada keseluruhannya, sukatan pelajaran  ini  menekankan  pendekatan  bercorak  fungsional  untuk  
       menggalakkan perkembangan kemahiran geografi.  Pengajaran  dan  pembelajaran  Kemahiran  Geografi  diberi  
       penekanan  pada setiap peringkat dan kemahiran-kemahiran tersebut diaplikasikan dalam semua bidang kajian 
       geografi. Pengalaman pembelajaran  mestilah berupaya untuk menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala,  
       jarak,  taburan,  fungsi. pola  dan  perubahannya  dalam  organisasi  ruangan.  Ini  dilaksanakan  melalui  kajian  
       persekitaran  murid.  Untuk meluaskan orientasi pandangan murid, pelbagai cara hidup di beberapa kawasan 
       tertentu di dunia juga dikaji.

3.     Unsur-unsur Patriotisme dan Pemupukan Nilai

       Unsur-unsur patriotisme diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pemupukan nilai-nilai     
       murni berlandaskan hakikat bahawa manusia diamanahkan untuk mengurus alam dan sumber dengan   
       bertanggungjawab dan bijaksana. Semangat patriotik dipupuk berasaskan pemahaman bahawa kita perlu:
                                               
-       Mencintai negara Malaysia
-       Bersatu dalam kepelbagaian
-       Berusaha membangunkan negara Malaysia dan
-       Mempertahankan negara Malaysia

 KANDUNGAN

Kandungan kurikulum Geografi digubal berasaskan tiga bahagian iaitu:

                          Bahagian A – Kemahiran Geografi
                          Bahagian B – Geografi Fizikal dan Manusia
                          Bahagian C – Kajian Geografi Tempatan

Bahagian A – Kemahiran Geografi

Bahagian ini menekankan aspek Kemahiran Geografi dan dipelajari setiap tahun. Tajuk-tajuk yang dikaji adalah:

1.     Kedudukan
2.     Arah
3.     Skala dan jarak
4.     Graf, carta, rajah dan foto
5.     Peta
6.     Ketinggian
7.     Keratan rentas
8.     Pentafsiran peta topografi

Tajuk-tajuk di atas diolah bersesuaian dengan peringkat pembelajaran mengikut tingkatan. Pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Geografi diaplikasikan dalam semua bahagian kajian geografi.
Bahagian B – Geografi Fizikal dan Manusia

Bahagian ini meliputi Gegrafi Fizikal dan Geografi Manusia berlandaskan lapan tema utama. Kajian Geografi Fizikal memberi tumpuan kepada proses fizikal yang berlaku dan bentuk muka bumi yang dihasilkan serta hubung kaitnya dengan kegiatan manusia. Kajian Geografi Manusia memberi tumpuan kepada interaksi antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan alam sekitar. Penekanan diberi kepada taburan dan pola yang wujud akibat perubahan pandang darat fizikal dan budaya dalam usaha manusia untuk kesejahteraan hidup. Kajian berfokus kepada negara Malaysia dengan membuat perbandingan dengan negara-negara lain daripada aspek persamaan dan kelainannya. Setiap tema mengandungi tajuk-tajuk tertentu:

1.     Bentuk muka bumi dan potensinya
                      Bentuk muka bumi
                      Potensi dan halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia
                      Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar
                      Sistem bumi
                      Proses pembentukan bentuk muka bumi
                      Perubahan pandang darat fizikal
                      Laut dan lautan

2.     Cuaca dan iklim serta pengaruhnya
                      Pergerakan bumi di dalam sistem suria
                      Unsur-unsur cuaca dan iklim
                      Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia dan sebaliknya

3.     Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar
                      Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar
                      Faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai tumbuh-tumbuhan semula jadi
                      Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi
                      Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar
                      Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

4.     Dinamik penduduk
                     Taburan penduduk
                     Pergerakan penduduk sebagai tindak balas terhadap faktor ekonomi, politik, sosial dan fizikal
                     Perubahan penduduk dan implikasinya terhadap keperluan kependudukan
                     Kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar

5.     Petempatan dan perkembangannya
                     Kedudukan petempatan awal
                     Faktor yang mempengaruhi petempatan
                     Pola-pola petempatan
                     Fungsi petempatan
                     Pembandaran

6.     Pengangkutan dan perhubungan
                     Keperluan pengangkutan dan perhubungan awal
                     Perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan
                     Faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan
                     Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan
                     Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar

7.     Sumber
                     Sumber-sumber utama
                     Taburan pelbagai sumber
                     Kepentingan pelbagai sumber
                     Kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar
                     Pengurusan sumber

8.     Kegiatan ekonomi
                     Kegiatan ekonomi utama
                     Faktor yang mempengaruhi
                     Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara
                     Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa
                     Kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar
                     Langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar

Fokus kajian bagi Tingkatan 1 ialah Tema 1 – 3, Tingkatan 2 ialah Tema 4 – 6 dan Tingkatan 3 ialah Tema 7 – 8. Bagi peringkat SMA (Tingkatan 4 dan 5), kajian merangkumi lapan tema yang telah dipelajari di peringkat SMR secara lebih mendalam lagi.


Bahagian C – Kajian Geografi Tempatan

        Bahagian ini memerlukan murid menjalankan kajian di kawasan yang dipilih. Kajian berfokus kepada ciri-ciri geografi
        di  kawasan  kajian  selaras  dengan  tema  yang  dipelajari  mengikut  peringkat  pembelajaran atau  isu-isu geografi  
        semasa.  Kajian  juga  bertujuan   meluaskan  persepsi   murid   terhadap   keadaan   persekitaran  dan  penguasaan
        Kemahiran Geografi. Murid dapat mengaplikasi  pengetahuan geografi dalam kajian yang dijalankan. Kajian Geografi
        Tempatan dijalankan oleh semua murid di Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5.

Dalam merancang dan melaksanakan kurikulum ini, tumpuan perlu diberi kepada pengembangan dan penguasaan  kemahiran berfikir dan kemahiran belajar bagi membolehkan murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah secara rasional dalam menghadapi cabaran hidup yang semakin kompleks. Kepelbagaian kecedersan murid perlu diambil kira bagi memperkukuh dan memperkaya pengalaman pembelajaran mereka dalam usaha membentuk manusia yang peka kepada isu atau permasalahan yang berlaku dan mampu membuat ramalan, menjangka akibat serta mengendalikan  nya ke arah keharmonian dan kecemerlangan hidup. Di samping itu, kemahiran menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi perlu dikuasai oleh murid supaya mereka menjadi generasi yang celik teknologi serta dapat memanfaatkan nya dengan penuh tanggungjawab demi kesejahteraan hidup bersama.